Kosten respijtzorg

Kosten [respijtzorg]

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunnen deze mogelijk vergoed worden.

Respijtzorg financiering 1
Respijtzorg financiering 2

Wet maatschappelijke ondersteuning

Respijtzorg is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.

Block style
Echtpaar

Wet langdurige zorg

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mantelzorgers van mensen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.

Block style
Samen naar foto's kijken.

Zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Via onderstaande link lees je meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars. 

Block style
Samen aan tafel met laptop.

Jeugdwet

Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij je gemeente.

Block style
Jonge mantelzorgers

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget (pgb) kan geregeld worden vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of Jeugdwet. Raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf. Via onderstaande link lees je meer over het pgb.

Block style
Lachende mensen aan tafel

Hulp nodig bij het aanvragen van respijtzorg?

Het is soms best lastig om respijtzorg te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze mantelzorgmakelaar.